Writing 058 Read Count : 18

Category : Poems

Sub Category : N/A
माझे बालपण अंधारात जाते

आगीचे हे लोढ उडती
पसरती मतभेदांच्या ज्वाळा,
देण्यास मुठभर आनंद मला
उघड्याही नाहीत शाळा ||

हसू,बोलू मी कुणा अन्
जीवनाचा आनंद शोधू कसा,
जिथे रोज उडती खटके
आहे भांडणाचा वसा ||

दिवस जातो कामांत गुंतलेला
रात्रही उद्याच्याच विचारात जाते,
ते उद्या शोधतात पण
माझे बालपण अंधारात जाते ||

बोलतो मी या बाहुल्यांना
पण तेही व्यस्त आई-वडील होतात,
ऐकतात माझे शब्द पण
बोलताना परके होऊन जातात ||

✍️✍️ आदेश बाळू कोळेकर(१०/०४/२०२१) पुणे


Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?