उडाला विश्वास Read Count : 17

Category : Poems

Sub Category : N/A
उडाला विश्वास मनावरचा

आहे नव्हतं ते सगळं
मनातलं सांगत होतो तुला,
पण हे खंजीर खुपसशील पाठीत
असं कधीच वाटलं नव्हतं मला ||

म्हटलं भेटलयं कोणीतरी
माझे मन वाटून घ्यायला,
पण चुकलोच मी जरा
या जगाला ओळखायला ||

मरण्याचे दुःख नव्हते फक्त
नाते चुकल्याचे वाईट वाटले,
आज शेवटी इथे मला
भावनांचे घावच बोचले ||

उडला होता विश्वास आज
माझा स्वतःच्याच मनावरचा,
मला मिळाला होता मैत्रीतील
शत्रूत्वाचा आहेर घरचा ||

✍️✍️ आदेश बाळू कोळेकर (०६/०४/२०२१)
पुणे


Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?