माणसात देव शोधा ना Read Count : 20

Category : Poems

Sub Category : N/A
|| माणसात देव शोधा ना ||

जग वेडे का असते इतके
दगडाला रोज पुजते ना,
इथे अन्नावाचून खऱ्या देवाची
काया रोज झिजते ना ||

श्रद्धा हवीच मनात पण
माणसात देव शोधा ना,
शोधण्यास माणुसकी आज
तुम्ही हृदयाला खोदा ना ||

जरी गुंतले मन भक्तीत या
तुम्ही शिक्षणाचे अभंग गा ना,
बुडत्या एका जीवाला 
तुम्ही मदतीचा हात द्या ना ||

नारळ, फुले हवेत कशाला
तुम्ही निसर्ग देवतेला पुजा ना,
मेघराजाच्या या प्रेमळ,उदार
स्वभावात तुम्ही भिजा ना ||

✍️✍️ आदेश बाळू कोळेकर (०२/०४/२०२१)
वेळ ०९:१७

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?