Writing 063 Read Count : 21

Category : Poems

Sub Category : N/A
प्रीतीत तुझ्या गुंतले

पाहू कोणाचे मी प्रतिबिंब
प्रतिबिंब तुझेच दिसते ,
पाहून मन वेडे तुलाच
तुलाच पाहून हसते रे ||

प्रीतीत गुंतले रे मी तुझ्या
तुझ्या गोड जाळ्यात फसले,
पाहून प्रतिबिंब तुझेच
तुझेच अस्तित्व दिसले रे ||

किती मी वेडी सांग रे सख्या
सख्या मी पाणीच विसरले,
तुझे पाहून रे प्रतिबिंब
प्रतिबिंब माझे घसरले ||

रोजचेच वाहणारे पाणी
पाणी आज जवळचे झाले,
तुलाच भेटायला मी राजा
राजा तुझ्यासाठीच मी आले ||

✍️✍️ आदेश बाळू कोळेकर (१६/०४/२०२१)
पुणे

शे ल का व्य प हि ले 

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?