Writing 060 Read Count : 21

Category : Poems

Sub Category : N/A
मला भेटायला येशील ना

ओळखताना मला तुम्ही
की पूर्णपणेच विसरलात,
जात जात त्या शिखरावर
अहंकाराने खाली घसरलात ||

सांग ताई आज तुला माझे
सावित्री-जोती आठवतात ना,
आज त्या ज्ञानज्योती जगभर
ज्ञानाची मशाल पेटवतात ना ||

संपतोय आज जरी मी
जीवनभर त्या ज्ञानदेवतांना पाहतोय,
अजूनही एक एक श्वास माझा
मी जोती-सावित्रीच्या चरणाशी वाहतोय ||

जाता जाता तू दूर देशी ताई
माझी माई जगाला दावशील ना,
घेऊन ज्ञान पाळण्याची दोरी
तू जगाचा उद्धार करशील ना ||

कर्तृत्वाने तुझ्या तू ताई
माझी माती दाही दिशांत नेशील ना,
पुन्हा एकदातरी जीवनात या
मला भेटायला येशील ना ||

:- आदेश बाळू कोळेकर (१२/०४/२०२१)
पुणे

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?