ఒక్క క్షణం! Read Count : 15

Category : Poems

Sub Category : N/A
ఒక్క క్షణం నీ జననం 
ఈ క్షణం కావచ్చు మరణం 
ఆ మరుక్షణం అయ్యేది దహనం
నీదంటూ ఉండదు ఆ తక్షణం..!

Comments

  • good

    Jul 20, 2020

Log Out?

Are you sure you want to log out?