ખબર નહીં શું શોધવા ન%E Read Count : 10

Category : Poems

Sub Category : N/A
ખબર નહીં શું શોધવા નીકળ્યો

હું શોધવા નીકળ્યો હતો. પરંતુ એ ખબર નહીં શું શોધવા નીકળ્યો અને બસ આમ જ શોધવામાં ને શોધવામાં મળી ગયો મને મારો જ સ્વભાવ અને મને  ખબર પણ ન પડી કે આ મારો સ્વભાવ છે. ને બસ આમ જ ખબર પડી ના પડી આમ જ વિચારવામાં જ દિવસ પસાર થઈ ગયો ને મારુ વાક્ય પણ ત્યાંનું ત્યાંજ રહી ગયું કે
      
    ------હું શોધવા નીકળ્યો પણ  ખબર નહીં શું શોધવા નીકળ્યો.
  
         ------yash joshi

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?