CORONA Chi Aishi Ki Taishi Read Count : 41

Category : Adult

Sub Category : Graphic novel
Sahaj vatla sahaj vatla Corona la Hi mhanava
Kon re baba tu alas kuthun tyacha gaav vicharava..

Eka deshat zhala tuzha ugam... Ani baghta baghta pasarala sarvatra matam....

Ha ha mhanta pochlas adhi tu dusrya deshat...
Mag matra vavrat rahilas tu saglyach veshat....

Aadhi desh mag rajya nantar shahar
Ani ata gallibol gharagharat majavlayas tu kahar

Italy Spain China saglach atapat ala...
Tithle mrutyuche thaiman pahun man matra rita zhala...

Ata Tula vatat asel tu bharatat pan nachshil...
Pan Mitra visaru nakos ithe tu nakkich marshil...

Bharat desh ahe apulkicha Ani ekicha...
Ithe rahnyacha hakka ahe fakta  manuskichya jaticha...

Pahuna mhanun ala hotas
Pan karnarach nahi tuzha swagat
Swatahun gelas tar bara hoil...
Nahitar nahi tuzhi dhadgat...

Ekjutine ladha deu lavun sari takad....
Lavkarach lok visartil Tula hoil tuzha Makad... Hoil tuzha Makad....

By Harshala

Comments

  • Mar 29, 2020

  • Shashi More

    Shashi More

    खुप छान👌

    Apr 21, 2020

Log Out?

Are you sure you want to log out?