Krishna Truth Gatha Read Count : 27

Category : Stories

Sub Category : Historical Fiction
        Yada Yada Hi Dharmashya, 
         Glayanir Bhavati Bharata, 
         Abhyutanam Adharmashyam, 
        Thadhathamanam Srijamyaham, 
         Pranitanaya Sadhunaam, 
         Vinashaya Dhushkritam, 
          Dharmastaan Stapna Thai, 
          Sam Bhavani Yuge Yuge. 

Comments

  • l like Krishna story

    Feb 11, 2020

Log Out?

Are you sure you want to log out?