To Maeli❤️ Read Count : 70

Category : Stories

Sub Category : Drama
  • E avea legei ikula e momoli aku ai z gagaga faakoese m z gagaga maualalo o gi mea sa kukupu I Le k mafukaga. Ou ke faafekai I le akua I z kagaka UA ia aumaia mo Lou gei kgk. E moi lava k ke ui i kiga m ffikauli o le olaga ae e le foi ai Lou alofa mukimuki vale mo oe. Sa ou gofo m ou mafaufau I au upu m au kl e fymy ia ke au. Ou ke gofo m ou mafaufau pe aisea ou ke fpea ai. Ou ke kalia au upu m kl e ke fymy ia au,🙏😍 Ou ke lei lku kauaso ia oe le amakaga le k mafukaga, g ou lku mlml ou lku pupula lava m Lou loko akoa o Lou alofa ia oe. O ffikauli o le olaga e le magumalo ai le tiapolo, e le magumalo foi lou loko I z ffikauli. E Sao oe I mea uma lava, e sao foi oe o au o se kgk  e leaga, ae o lau kklo I Le akua  g ke alofagia my Le k mafukaga. Pei g ou fyaku ia oe, e pule lava oe pe fasi au I upu m kl e lfo my, pe ke kago foi e kuli au m e fymy ou ke alu e sue se isi Kama, oi leai , pau lava g o le mea e le mafai g ou faia😢 E leai z aoga o upu m k kl g fy le amakaga ae Lea l faakoilaloiga kawa I ffikauli 🤞🤞 Afai e ke ika pea ou kgi, Sala g e ika, ae o Lou faku oloo afiafi ai z meaalofa kawa mo oe I Lou olaga. Ou ke magao k ke mafuka legei olaga le Kumau, ou ke fia vaai foi ia oe I Le ola e faavauvau pea Uma aku n legei lalolagi😢 Ou ke iloa ke alofa ia au, ae ai oga o ou uiga  m Lou faakigaulu ia oe Lea g mafua g l vevesi😢🙏 Ae OU ke faamalie aku m ou soso aku I ou aukafa ia e alofagia legei kgk,🙏🙏 ia e faamagalo my GI ou uiga le kala feagai mo oe. Ae o le ah ou kaumafy OU ke faia z mea e ke fiafia ai, e kusa lava pe OU ke makiva I Le kamaoaiga ae o le alofa m Le fiafia le mea sili m kawa😍🙏 Ou ke le kuua ese oe, e keu Malu oe I Lou loko m Lou faku e le mafai e vaikafe kekele oga kigeia, e kumau sei ia oo lava iga faakauguu o k moomooga😢🙏🙏 Ou ke le koilalo I le fili m aga mailei, oloo kele Lou faakuakua ou ke fight back ai🙏😢😢 Ae ou ke alofa pea mo oe se ia oo le oki,😢😢😢 


From Polu😍

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?