AMADODA ZIZINJA Read Count : 31

Category : Audio

Sub Category : Music
Ndibhala lomhobe nj' inyembezi ndizbambe ngenkophe
Ndinomnqweno wokvusa amathambo ahlangan' aphind' abone
Zinto ezenzeka kwelilizwe zbambisa mazinyo ndithy inene sophela singumlothe
Sayaph isdima nesthozela sakwantu ndibuza kuni maxhosa?

Ndisweli iqhose elingenamntunja ndinithengel'amadoda lokhwe nibhesuze      Nizizinto ezisoloko zinukelwa                          ligazi abesimame balele ngasonye                belindele engekehli
Isizwe sifa ngomcingomnye                            ndawvele ndizsuse obudoda
Sowbila phez komntana nje                            uzthathela ngolunya yinton
ebeknqabele

Wenzile walungelwa           
Wemenzunothanda wonela
Wasivi skhalo exolise ngenatyala
kodwa waqhubeka
Ngokoyika isandla somthetho 
wakhuphi krele 

Kuthi mandiqhubeke ntonje
Iphepha limanzi 
Kulila ngasolinye ndxeli nkomo
Vukani emaqandeni bafazi nixhobe 
Nifohlele nilwe lonkqontsonqa 
Manyanani manina nizkhusele
                      WATHINTA BAFAZI
                       WATHINI MBOKODO

Ndodo kwenene
Bafundi

   

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?