നീ Read Count : 2

Category : Poems

Sub Category : N/A

നീ പോയ്‌ മറഞ്ഞ തീരം 

ഇന്ന് ഏകയായി മാറി.. 

നിൻ കാൽപാടുകൾ വിതറിയ 

മണൽത്തരികൾ പോലും.. 

ഒഴുകി ആഴങ്ങളിൽ പോയ്‌ 

മറഞ്ഞിടുന്നു പോലും 

തേടിയൊരു യാത്ര പോലും 

വെറുതെയായി എന്നെന്നും 

കണ്ണീർ മായാതെ കൂട്ടിനായി..

                      mariya shany

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?