നാം... Read Count : 4

Category : Poems

Sub Category : N/A

നനഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകൾ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നറിയാം എങ്കിലും 

തിരികെ വരും തിരയുടെ നനവിൽ

പെയ്തു മറഞ്ഞ മഴയുടെ ഗന്ധം 

കാത്തിരുന്നു....


മൊഴിയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഇന്നും ഋതുകളായി പുനർജനിചു...നീ കരുതി വെച്ച 

നിശബ്ദതയ്ക് കൂട്ടാകുവാൻ...


നിറങ്ങിൽ വർണങൾ ചാർത്തുബോൾ എന്നിലെ സ്നേഹ-

മായി നിന്നിലെ വിശ്വാസമായി നിൻടെ മാറിലെ താലിയായി 

എനിക്ക് നിന്നിൽ അലിഞ്ഞു 

ചേരണം .......

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?