காதலின் பரிசு Read Count : 4

Category : Poems

Sub Category : N/A

இமைகள் மூடும் நிலைகள், 

உணர்வுகள் போடும் போராட்டத்தில்,

தோற்பது விழிகள் அல்ல,

நான்...... 


இப்படிக்கு  

வழியின் இமைகள் 

                                                              

                                              

                                             

                                       

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?